Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné

Tieto všeobecné podmienky platia pre predaj a doručenie lístkov (ďalej aj „vstupeniek“) a tovaru Archeologicko-kultúrneho parku Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. Odlišné požiadavky kupujúceho (ďalej aj „zákazníka“) sú platné, pokiaľ s takýmito požiadavkami firma Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. dopredu písomne súhlasila.

Podaním objednávky kupujúci súhlasí so všeobecnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Tieto všeobecné podmienky sú dostupné na domovskej stránke Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. kde si ich zákazník môže stiahnuť a uložiť.

Služby ponúkané Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. sa týkajú oblastí zadelenia voľného času a sú vykonávané v presne určený čas alebo v rozmedzí presne určeného časového úseku (služby pre voľný čas).

 

2. Nadobudnutie platnosti zmluvy 
Objednávka zákazníka je záväzná ponuka, ktorá prichádza do účinnosti oznámením všetkých potrebných údajov vyžadovaných Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H.

Všetky údaje zákazníka uvedené v priebehu objednávania sú dôverné a nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou údajov, ktoré sú potrebné k splneniu dohodnutého výkonu. Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. má možnosť do 14 dní od zadania objednávky na lístky alebo tovar objednávku uznať alebo zamietnuť v súlade s vysvetlením zaslaným zákazníkovi, najmä v prípade, že medzičasom došlo k zvýšeniu cien alebo vyskytnutiu sa chýb omylom uvedených v reklamných letákoch, cenníkoch alebo iných dokumentoch. Pri takýchto navýšeniach ceny alebo chybách sa rušia všetky záväzky Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H.

 

3. Ceny a platba

Všetky uvedené ceny sa chápu ako „brutto“ (vrátane zákonnej dane z pridanej hodnoty) pokiaľ nie sú stanovené inak. Všetky výdavky spojené so zaslaním tovaru sa účtujú zvlášť. Tlačové chyby a jednotlivé zmeny cien ostávajú vyhradené.

Cena lístkov alebo tovaru je splatná okamžite po uzatvorení zmluvy.

 

4. Zaslanie tovaru / doba doručenia

Tovar sa posiela na náklady a vlastné riziko kupujúceho.

Poplatok za zaslanie sa vypočítava na základe momentálne platného cenníku poplatkov Österreichischen Post AG. 

V prípade, že je zákazník podnikateľ, sa zaslanie tovaru a lístkov platí vopred pri objednávke. Je povinný k okamžitej kontrole vstupeniek a tovaru a oznámeniu vád, v inom prípade stráca nárok na záruku.

Súkromné osoby všeobecne obdržia tovar a vstupenky po zaplatení. Zaslanie nastáva po obdržaní platby v priebehu 7 pracovných dní.

5. Forma platby
a) Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. akceptuje nasledovné formy platby: Kreditné karty: Master Card, American Express, Diners Club, Visa, JCB. Taktiež je možné platiť v hotovosti a bankomatovou kartou (Maestro). 
b) Platba faktúry po obdržaní zásielky 
c) Platba predfaktúry pre súkromné osoby a objednávky zo zahraničia v rámci Európy. Tovar bude zaslaný po obdržaní platby.

 

6. Vylúčenie na výmenu a práva vrátiť tovar  
Vrátenie lístkov je s výnimkou zrušenia podujatia vylúčené. Nenastáva žiadna refundácia zaplatených lístkov. Zmeny programu a obsadenia ako aj zmena času začiatku podujatia sú výslovne vyhradené a nie sú dôvodom na vrátenie lístkov.

 

7. Ustanovenia k rezervácii
a) podmienky storna 
• Storno do 7 dní pred začiatkom podujatia: Bezplatné stornovanie celej rezervácie 
• Storno od 6 do 3 dní pred začiatkom podujatia: Platba 50 % sumy rezervácie. 
• Storno do 2 dní pred začiatkom podujatia: Platba 100% sumy rezervácie (s výnimkou škôl: 75 %) 
Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. si vyhradzuje možnosť vykonať zmeny v hore uvedených storno podmienkach. Podmienky storna budú presne vyznačené na vystavenej ponuke alebo na potvrdení rezervácie. 
b) Počet účastníkov 
• Minimálny počet účastníkov na sprievodcu je 20 osôb (výnimkou sú vyznačené programy pre malé skupiny). 
• Do 7 dní pred začiatkom podujatia: Oznámenie garantovaného minimálneho počtu účastníkov. Toto bude v každom prípade uvedené vo faktúre. Pokiaľ sa prekročí garantovaný minimálny počet účastníkov, bude vo faktúre uvedené skutočný počet účastníkov. 
• Prekročenie garantovaného minimálneho počtu účastníkov musí byť v každom prípade nahlásené do 3 pracovných dní pred začiatkom podujatia, aby sa mohli garantovať zodpovedajúce prípravy a prevedenie.

Pri nenahlásení nesie organizácia, ktorá vytvorila rezerváciu, všetky spôsobené prípadné náklady na náhradu škody.

 

c) Škody a straty

Spoločnosť, ktorá vystavila rezerváciu je zodpovedná voči Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges. m.b.H. za všetky škody a straty spôsobené na archeologických stanovištiach, vlastníctve, zamestnancoch, hosťoch alebo návštevníkoch spôsobené vlastnou vinou, ich spolupracovníkmi alebo účastníkmi podujatia
Pri prenajatí archeologických nálezísk na externé podujatie sú povinný dodržiavať príkazy na ochranu pamiatok. Všetky náklady vyplývajúce zo zaručenia bezpečnostných opatrení idú na ťarchu nájomníka.

Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. nenesie žiadnu zodpovednosť za prinesené predmety. Spoločnosť, ktorá vystavila rezerváciu si musí sama zabezpečiť dostatočné poistenie prinesených predmetov.


d) Ceny a platba

Povolenia, teda zodpovednosť za zaplatenie všetkých zákonných poplatkov . Všetky náklady vyplývajúce z nahlásenia ako aj prípadné náklady na povinnú prítomnosť štátnych orgánov idú na ťarchu organizácie, ktorá vykonala rezerváciu, poprípade jej zákazníkov.

Archäologische Kulturpark Betriebsges.m.b.H. si vyhradzuje možnosť zmeniť cenu v prípade zmeny termínu o viac ako 90 dní. V osobitných prípadoch je po potvrdení objednávky spoločnosťou, ktorá vystavila rezerváciu potrebné zaplatiť zálohu vo výške 50%. Pri neobdržaní zálohy do stanoveného termínu môže Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. odstúpiť od rezervácie bez udania dôvodu. Platba nastáva okamžite pri obdržaní faktúry bez zrážok a zliav.

Všetky nepotvrdené náklady, ktoré vzniknú v rámci podujatia budú vystavené na faktúru spoločnosti, ktorá vystavila rezerváciu.  Organizácie, ktoré vystavili rezerváciu, no zároveň nie sú usporiadateľom, sú zodpovedné ako spoludlžník pri naplnení všetkých uzavretých dohôd.

 

e) Osobné náklady

Za prestavby v deň podujatia, vyžiadané spoločnosťou, ktorá vystavila rezerváciu, jej zástupcami, poprípade ich zákazníkmi sa na faktúru vystaví paušálny poplatok za prestavbu vo výške 100€. Pri prekročení času určeného na podujatie spôsobené spoločnosťou, ktorá vystavila rezerváciu alebo jej zákazníkmi bude vyfaktúrovaných 25€ za každú začatú hodinu a zamestnanca Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. poskytnutého na vykonanie podujatia.

f) Zákonné poplatky a povolenia
Pri všetkých podujatiach kde Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. nevystupuje ako organizátor je spoločnosť, ktorá vystavila rezerváciu alebo jej zákazníci, zodpovedná za vybavenie všetkých potrebných povolení, ako aj zaplatenie všetkých zákonných poplatkov. Všetky náklady vyplývajúce z nahlásenia ako aj prípadné náklady na povinnú prítomnosť štátnych orgánov idú na ťarchu organizácie, ktorá vykonala rezerváciu, poprípade jej zákazníkov.

 

8. Nárok na poskytnutie výkonu 
Zákazník získava nárok na poskytnutie výkonu až po zaplatení plnej sumy. Do tej doby ostáva vstupenka vo vlastníctve Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. Odoslaný tovar ostáva majetkom Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H až do úplneho zaplatenia tovaru a výdavkov za doručenie. Započítanie pohľadávok klienta voči Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H nie je možné. Zákazník ma nárok na poskytnutie výkonu iba po predložení platného lístku (lístok s ústrižkom).

 

9. Návštevný poriadok 
Zákazník musí dodržiavať platný návštevný poriadok.

Každá platná vstupenka oprávňuje jednu osobu k návšteve uvedenej výstavy za dodržiavania momentálne platného návštevného poriadku. Na požiadanie kontrolného personálu je nutné preukázať sa platnou vstupenkou. Pri porušení návštevného poriadku alebo vyššie uvedených ustanovení môže byť zákazník vykázaný z výstavy bez vrátenia ceny lístku.

 

10. Autorské právo a iné ochranné práva
Bez špeciálneho povolenia je na základe autorských práv zakázané vyhotoviť akýkoľvek zvukový, či fotografický záznam.

Pri televíznych alebo filmových záznamoch návštevník súhlasí s tým, že zábery (fotografie, film, video) natočené počas alebo v spojitosti s podujatím alebo návštevou výstavy, ktoré ho zachytávajú, môžu byť využité bez finančnej náhrady v rámci bežného použitia.

 

11. Povinnosť vykonávať dozor 
Zakúpením vstupenky návštevník vo funkcii doprovodu osoby nespôsobilej na právne úkony nie je zbavený povinnosti vykonávať dozor a ručí za akékoľvek škody vzniknuté zanedbaním jeho povinností.

 

12. Smernice na ochranu údajov

Objednaním a využitím úkonov NÖ Kulturszene Betriebs GmbH, hlavne zakúpením vstupeniek sa zákazník podrobuje všeobecným obchodným podmienkam. V rámci potreby spoločnosti Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. je nutné spracovať osobné údaje.

V prípade, že zákazník osobitne súhlasil (súhlas je kedykoľvek odvolateľný) s použitím jeho osobných údajov v rámci spoločného informačného systému „Obchodná databáza podniku NÖ Kulturwirtschaft “ (§ 4 Z 13 iVm 50 DSG 2000), budú v rámci obchodného vzťahu s Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. jeho osobné údaje sprostredkované a použité podnikmi spriaznenými s Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H.

Na domovskej stránke NÖ Kulturwirtschaft - www.noeku.at sa pod linkou „Spoločnosti“ nachádzajú všetci klienti patriaci do spoločného informačného systému „Obchodná databáza podniku NÖ Kulturwirtschaft“.

Súhlas možno kedykoľvek odvolať. Zrušiť súhlas je možné písomne na NÖ Kulturwirtschaft GmbH, Neue Herrengasse 10, 3100 St.Pölten, per Fax: 02742/908041 alebo cez e-mail na office@noeku.at. Pre rýchle spracovanie žiadosti o vyradenie z databázy odporúčame zrušenie zaslať E-mailom.

 

13. Miesto plnenia, kolízna norma a jurisdikcia 
Miesto plnenia je Korneuburg. Aby nebol dotknutá zodpovednosť spotrebiteľov je za všetky vzniknuté spory v súvislosti s touto zmluvou zodpovedný príslušný súd v Korneuburgu. Podľa dohody je platné rakúske právo s výlukou kolíznych noriem. Ustanovenia Viedenského dohovoru sa na tieto prípady nevzťahujú.

 

14. Záverečné ustanovenia

Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli v rozpore so záväznými zákonnými ustanoveniami (napríklad ustanoveniam zákonu o ochrane spotrebiteľa), tak by zvyšné ustanovenia týchto VOP napriek tomu ostali platné. Vyhradzujeme si možnosť kedykoľvek zmeniť naše VOP.


Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsgesellschaft m.b.H. 
Hauptstraße 1A 
2404 Petronell-Carnuntum 
Kontaktná osoba: 
Dr. Markus Wachter 
Telefón +43 2163 3377 0
markus.wachter@carnuntum.at 
Landesgericht Korneuburg 
FN133232 f, DVR: 0852392 
UID: ATU 38875605 
DVR: 0852392 
Bankové spojenie: HYPO NOE Landesbank AG 
IBAN: AT71 5300 0064 5225 6108, BIC: HYPNATWW

 

Všeobecné obchodné podmienky, k Marcu 2016

 

privacy policy

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List