Hlavným zámerom budúcich stavebných opatrení je poskytnutie autentickej predstavy o zástavbe  antickej mestskej štvrte. "Mesto Rimanov" sa teda dožíva podoby, hodnej svojho mena.

Ďalšie úpravy na prezentáciu rímskej mestskej štvrte

Počas uplynulých 20 rokov sa vzhľad múzea Carnuntum zmenil na nepoznanie. Zatiaľ čo v úvode prác dominovali v teréne ruiny antických múrov, nadobudlo dnes „Mesto Rimanov“ podobu, hodnú svojho mena. Kompletná rekonštrukcia troch budov, s úplným dobovým zariadením, nádhernými nástennými maľbami, funkčnými kuchyňami a priebežne prevádzkovaným podlahovým kúrením v rímskom kúpeli (thermae), sprostredkúva živé dotyky so svetmi antických obyvateľov Carnunta.

Popri stvárnení archeologických obsahov zostáva v popredí prezentácie predovšetkým človek a život v historickom Carnunte. V záujme intenzívnejšieho sprítomnenia atmosféry a životných pocitov obyvateľov mesta sa budú postupne realizovať plány na doplnenie rímskej mestskej štvrte  o ďalšie budovy. Cieľom úprav v Carnunte je celosvetovo ojedinelá prezentácia rímskeho bloku budov (insula) v celej jeho komplexnosti, „orámovaného“ originálnymi rímskymi ulicami a cestami,  s možnosťou voľného pohybu a skúmania. 

Prvý čiastkový projekt  –  zástavba Južnej ulice (Südstraße) sa začne realizovať už v roku 2017. V záujme sprostredkovania autentického dojmu o vzhľade ulice sa v tejto fáze postavia čelné múry hospodárskej časti Domu I a Domu kupca Lucia smerom do Južnej ulice. Po kompletnom dokončení budúcich projektov poskytne ulica autentický prehľad o spôsobe výstavby rímskych mestských štvrtí v období antiky, takže návštevníci budú mať doslova možnosť zájsť na korzo do Rímskeho mesta.

Ďalším plánovaným čiastkovým projektom je prezentácia tzv. Valetudinaria (lazaretu), v prípade ktorého sa zatiaľ odkryli iba pôdorysy múrov, ide pritom o antické hospodárske priestory. Odkryté objekty vyplnia prieluku medzi kúpeľmi a mestskou Villou urbana a v budúcnosti a sa stanú súčasťou sprítomnenia dejín v rámci aktivít Living history. Po ukončení archeologických výskumov a vedeckého vyhodnotenia ich výsledkov v južnej časti Villy urbana sa prediskutujú možnosti ďalších stavebných opatrení, ktoré by v spojení s už realizovanými rekonštrukciami prispeli k vytvoreniu čo možno najcelistvejšieho obrazu o rímskej mestskej štvrti.

Insulu ohraničujú originálne rímske ulice z dôb antiky. Zatiaľ čo už boli odkryté a „spojazdnené“ ulice na severnej, západnej a južnej strane bloku domov, dočká sa napokon „údržby“ aj posledná, chýbajúca súčasť mestských komunikácií: Východná ulica (Oststraße).

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List