Karnuntum – grad Rimljana

RIMSKA GRADSKA ČETVRT

Rimsko doba u Karnuntumu nije neka mnogo daleka prošlost, već sadašnjost koja se može doživjeti svim čulima. U okviru ovoga, jedan dio rimske gradske četvrti obnovljen je na originalnoj lokaciji, jedinstveno u cijelom svijetu.
Svi građevinski radovi i detalji opremanja zasnivaju se na arheološkim nalazima na licu mjesta. Naučna osnova za obnovu, koja je pretežno realizovana uz pomoć antičke tehnike zanatstva i ručnim radovima, bila su dugogodišnja istraživanja, na osnovu kojih su mogle da se dobiju informacije o arhitekturi, grijnoj tehnici, funkciji objekta, korištenju prostora i enterijeru.
Tokom posjete, otvoriće Vam se jedinstveni vremenski portal u antički Karnuntum ranog 4. vijeka.

 

RIMLJANI U KARNUNTUMU


Na početku privremeni zimski logor, Karnuntum je između 1. i 4. vijeka n. e. izrastao u glavni grad rimske provincije Gornja Panonija sa oko 50.000 stanovnika. Pored legionarskog logora i obližnjeg grada u kome je bio smješten vojni logor, izvan vojne zone razvio se jedan prosperitetan civilni grad (municipium).
Limes, granica na sjeveru Rimskog carstva, u Karnuntumu je bila omeđena Dunavom. Ne samo zbog značajnog položaja u vojnom smislu, zarad obezbjeđenja granice Carstva, već i zbog blizine važnih trgovačkih puteva, Karnuntum se razvio u značajnu rimsku metropolu.

 

KARNUNTUM U BROJKAMA

 

Ukupna površina iz antičkog doba    : 10 km²
Od toga otkriveno    : 0,5%
Procijenjeni broj stanovnika    : 50.000

 

KARNUNTUM TOKOM VIJEKOVA

 

66. g. n. e. / Tiberije, koji je kasnije postao i car, izgradio je na prostoru Karnuntuma utvrđeni zimski logor; početak rimskog prisustva u Karnuntumu

41. do 54. g. n. e. /
Gradi se legionarski logor

od oko 70. g. n. e. /
Prva naseljavanja u civilnom gradu (područje rimske gradske četvrti u Petronell-Carnuntum-u)

81. do 96. g. n. e. /
Pod carem Domicijanom grade se Auxiliarkastell i amfiteatar vojnog grada.

oko 124. g. n. e. / C
ar Hadrijan daje Karnuntumu gradska prava – Municipium Aelium Karnuntum. U ovo doba gradi se i amfiteatar u civilnom gradu.

171. do 173. g. n. e. /
Car Marko Aurelije boravi u Karnuntumu i ovdje završava 2. knjigu svojih Meditacija (Samome sebi).

9.4.193. g. n. e. /
Lucije Septimije Sever proglašen je za cara u Karnuntumu

194. g. n. e. /
Karnuntum dobija proširena gradska prava – Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum

11.11.308. g. n. e. /
Carska konferencija u Karnuntumu – posvećenje svetilišta u okviru Carske konferencije

433. g. n. e. /
Provincija Panonija predata je Hunima.

Kraj 19. vijeka /
Sistematično istraživanje Karnuntuma počinje i traje sve do danas.

 

LIMES

 

Limes je obilježavao granicu Rimskog carstva na sjeveru. Na pojedinim mjestima granica se sastojala od stvarno podignutog graničnog zida i stražarskih kula, a djelimično je postojala i zbog prirodnih datosti. Tako je, kao riječna granica, Dunav obilježavao jedan dio granice Rimskog carstva. Karnuntum je bio jedan važan pogranični grad na obodu provincije Gornja Panonija, te je zato, zbog obezbjeđivanja granice, u Karnuntumu stalno bila stacionirana jedna legija.  
Limes nije bio samo granica već i važna trgovinska trasa u okviru Rimskog carstva. Zbog svog centralnog položaja na putanji Limesa, kao i zbog blizine Ćilibarskog puta, jedne od najvažnijih trgovinskih trasa antičkog doba, Karnuntum je predstavljao unosnu privrednu lokaciju.

 

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List